Gweithredu cwynion

DULL GWEITHREDU CWYNION

Ein hadduned:

Cynnig gwasanaethau cymorth technegol ac i ddefnyddwyr o ddydd i ddydd ar gyfer cyfarpar a chynadleddau fideogynadledda H.320 A H.323;

Cynnig cymorth drwy fideo, dros y ffon a thrwy e-bost, o 9 y bore i 5 yr hwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener:

 • Ymateb i bob galwad ac ymholiad o fewn dwy (2) awr;
 • Yn ystod oriau gwaith, atebir pob galwad gan y ddesg gefnogaeth gan aelod o’n dîm cymorth; yn eithriadol trosglwyddir eich galwad i’n system rheoli galwadau a gofynnwn ichi adael neges.
 • Gwneir pob ymdrech i ateb eich ymholiad neu i ddatrys eich problem yn y man; ond mewn rhai amgylchiadau bydd yn rhaid cymorth ychwanegol neu bydd yn rhai galw chi nol.

Cynnig gwasanaethau maes i’ch cefnogi a’ch helpu datrys problemau neu adnewyddu cyfarpar diffygiol.

Cynnig hyfforddiant a chymorth i staff wrth iddynt ddefnyddio cyfarpar fideogynadledda.

Cynnig hyfforddiant a chymorth er mwyn gwneud defnydd effeithiol ac addysgol o fideogynadledda ar gyfer dysgu ac addysgu. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Alison Walker neu Stuart Henderson yn RhFC; admin@wvn.ac.uk.

Ein hymrwymiad cymorth:

 • cynnig cyngor ar sut i brynu cyfarpar fideogynadledda addas i’ch sefydliad;
 • gwneud arolygon maes a rhoi cymorth ar y lleoliad gorau i’ch cyfarpar fideogynadledda;
  • rhoi cymorth am faterion rhwydwaith yn ymwneud a’r defnydd o fideogynadledda IP/H.323;
  • gosod a chomisiynu pob stiwdio (nid oes modd i staff RhFC i osod bracedi ar furiau neu i wneud unrhyw waith arall sydd yn golygu newidiadau i strwythur neu ffabrig yr adeilad);
  • ail-gomisiynu ac adleoli stiwdios i leoliadau newydd, pan fo rheswm derbynniol yn cael ei gynnig (mwyafrif o un symudiad y flwyddyn, heb unrhyw gost ychwanegol);
  • perfformio gwiriad iechyd blynyddol o’ch stiwdio pan y’i dymunir, i sicrhau gweithrediad boddhaol o’r cyfarpar ac i dacluso gwifrau;   
  • rheoli safleoedd fideogynadledda o bell (os bydd gweithredwyr y rhwydwaith yn caniatau);
  • uwchraddio caledwedd a meddalwedd eich stiwdio (pan fydd uwchraddio yn rhad ac am ddim neu yn rhan o gytundeb cynnal a chadw);
  • gosod a chomisiynu cyfarpar isadeiledd sydd yn caniatau fideogynadledda IP/H.323;
  • cysylltu â chyflenwyr a gwneuthurwyr i drefnu cynnal a chadw a materion o ryngweithredu;
  • cynnig hyfforddiant technegol, canllawiau i ddefnyddwyr, a hybu ymwybyddiaeth, i gyd wedi’u haddasu ar eich cyfer) ar gyfer cyfarpar arferol;
  • cynnig hyfforddiant fideogynadledda wedi’i addasu i angenion y defnyddwyr;
  • cynrychioli cymuned defnyddwyr RhFC mewn digwyddiadau priodol, megis Grwp Llywio’r Gwasanaeth bwcio JVCS neu yn uniongyrchol gyda gwneuthurwyr megis Polycom, Cisco neu Tandberg i awgrymu gwellianau i’r meddalwedd neu’r caledwedd;
  • cysylltu â gwasanaethau fideo eraill a weithredir gan JANET (UK), gan gynnwys Gwasanaeth Fideogynhadledd JANET;
  • cynnig rheolaeth o asedau, yn cynnwys rhestr eiddo o’r cyfarpar ym mhob lleoliad ynghyd a rhif cyfresol perthnasol.

Mae eich barn yn bwysig i ni:

Rydym yn annog cwsmeriaid i roi adborth i ni ar y cyfle cyntaf er mwyn i ni gael deall sut mae ein gwasanaethau yn cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid. Mae pob holiadur yn arbennig i agweddau gwahanol o brofiadau ein cwsmeriaid, o wasanaethau maes i sylwadau gan ddefnyddwyr y cyfarpar fideogynadledda.  Ein nod yw ymateb i bob adborth a’i ddefnyddio i fonitro a gwella’n gwasanaeth yn barhaol. Drwy ddatblygu ein staff, maent yn ymwybodol o bwysigrwydd adborth o’n cwsmeriaid a’n proses gwneud cwyn. Os hoffech gwblhau holiadur yn dilyn ymholiad neu sesiwn hyfforddi diweddar, cysylltwch â admin@wvn.ac.uk a bydd aelod o’n dîm gweinyddol yn anfon dolen ar-lein i’r holiadur neu gopi papur atoch.

Os bydd pethau’n mynd o’i le:

Yn Rhwydwaith Fideo Cymru ein nod yw monitro boddhad cwsmeriaid a chynnig safonau clir i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gwybod beth i’w ddisgwyl o’n tim ac o’n gwasanaethau. Yn achlysurol, efallai bydd gennych gwyn am ein hymateb neu’n gwasanaeth a byddwn yn cadw at y dull gweithredu canlynol:

Pan fydd cwyn yn codi, rhowch fanylion llawn am y broblem ynghyd a dyddiad(au) pan ddigwyddodd, gyda’ch enw, eich manylion cyswllt, a rhestr o’r hyn mae’n tim wedi gwneud i geisio’i datrys hyd yn hyn. Yn dilyn y cwyn cychwynnol, ein nod yw i’ch ateb o fewn pum diwrnod gwaith.

Sut i gysylltu:

Cam 1:  Rhowch wybod inni am eich pryderon drwy gysylltu yn y ffordd ganlynol. Hwn ydy’r ffordd cyflyma a fwyaf hawdd inni ddatrys eich:-

Drwy’r post:    Rhwydwaith Fideo Cymru

                        Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

                        Prifysgol Abertawe

                        Parc Singleton

                        Abertawe

                        SA2 8PP

Dros y Ffôn:     0300 688 0688

            09.00 – 17.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener (recordir eich neges tu allan i oriau gwaith)

Drwy e-bost:  admin@wvn.ac.uk

Cam 2: Os nad ydych yn hapus gyda’n hymateb, ysgrifennwch at, ffoniwch, neu anfonwch e-bost at Reolwr Rhwydwaith Fideo RhFC, Mark Burden at y cyfeiriad uchod, neu:

Dros y ffôn:     01792 513518

Drwy e-bost:   m.burden@abertawe.ac.uk

Cam 3: Os na fedrwn ddatrys eich problem o fewn RhFC, mae croeso i chi gysylltu ag aelodau uwch o staff yng Ngwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe:

Kevin Daniel (Cyfarwyddwr GGS)       01792-295174 d.k.daniel@abertawe.ac.uk

Steve Williams (Is-Gyfarwyddwr)       01792-295167 s.r.williams@abertawe.ac.uk