Ein cwsmeriaid

Mae’r nifer o sefydliadau a chefnogir gan Rwydwaith Fideo Cymru yn parhau i gynyddu yn gyson.  Yn gyffredinol, mae’n bosibl i ni gefnogi unrhyw sefydliad sector cyhoeddus neu sefydliad di-elw yng Nghymru ond dylai sefydliadau gysylltu â ni i drafod os gallwn eu cefnogi. Fel rheol gyffredinol, mae sefydliadau a ariannir gan Rwydwaith Fideo Cymru neu sydd â chysylltiad i rwydwaith Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus yn gymwys i dderbyn cymorth, ond dydy hyn ddim yn derfynol a cheir eithriadau.

Addysg Uwch ac Addysg Bellach

Drwy drefniad a ariannir yn ganolog gan y cyrff ariannu (dolen i’r tudalen ariannu), mae Canolfan cefnogaeth RhFC yn rheoli rhwydwaith o stiwdios fideo-gynadledda ym mhob sefydliad addysgu uwch ac addysg bellach ar draws Cymru, yn ogystal ag isadeiledd rhwydwaith cysylltiedig. Crëir y stiwdios hyn yn arbennig i hwyluso dysgu ac addysgu, ond fe’u defnyddir yn aml am bwrpasau gweinyddol a chymryd rhan mewn digwyddiadau.  Y mae nifer o sefydliadau AU ac AB yn ariannu cyfarpar fideo-gynadledda ychwanegol a chefnogir gan RhFC.

Ysgolion

Cefnoga RhFC systemau fideo-gynadledda ar draws pob math o ysgol ar draws Cymru, gan gynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd. Defnyddir fideo-gynadledda yn feunyddiol ar gyfer darpariaeth cwricwlwm cynradd, cyfoethogi’r cwricwlwm, a gweinyddu. Gall Rhwydwaith Fideo Cymru weithio gydag ysgolion unigol, clwstwr o ysgolion, partneriaethau neu ardaloedd awdurdodau unedol cyfan i ddarparu atebion dibynadwy wedi’u teilwra i anghenion penodol yr ysgol. Cynigwn hefyd wasanaeth a ariannir gan LlCC i ysgolion cyfrwng Cymraeg a ddwyieithog drwy Brosiect Fideogynadledda Cyfrwng Cymraeg (WLVP).

Awdurdodau Unedol

Yn ogystal â chefnogi fideo-gynadledda mewn safleoedd addysg, cefnoga RhFC fideo-gynadledda corfforaethol ar draws nifer o awdurdodau unedol yng Nghymru ac mewn safleoedd eraill megis llyfrgelloedd cyhoeddus. Fel technoleg allweddol, gall fideo-gynadledda helpu moderneiddio gwasanaethau cyhoeddus a chyfrannu at gyrraedd cyrchnodau effeithlonrwydd. Gellir defnyddio’r dechnoleg ar gyfer gwella cyfathrebiad ac effeithlonrwydd mewnol a hefyd yn allanol gyda dinasyddion neu gyrff sector cyhoeddus eraill.

 


Cyngor Sir Penfro
http://www.pembrokeshire.gov.uk/

 

Sefydliadau eraill

Mae Rhwydwaith Fideo Cymru yn cefnogi dwsinau o sefydliadau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol eraill ; ceir manylion rhai o’r rhain isod er gwybodaeth ac i roi syniad o’r fath o sefydliad y cefnogwn.

Yn anffodus, mae’n amhosib rhestri’n holl gwsmeriaid ar un tudalen ac ymddiheurwn i’r rhai sydd heb eu nodi.

 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
http://www.rcahmw.gov.uk/


Chwaraeon Cymru
http://www.sportwales.org.uk/

 

 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg
http://www.byig-wlb.org.uk/

 

 

http://www.colegcymraeg.ac.uk

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
http://www.nlw.org.uk/

 

 


ColegauCymru
http://www.colegaucymru.ac.uk/

 


Comisiynydd Plant Cymru
http://www.childcomwales.org.uk/