Cwsmeriaid Newydd

Rydym wedi creu proses mor syml â phosibl er mwyn i chi ddod yn gwsmer RhFC. Gall unrhyw sefydliad sector gyhoeddus yng Nghymru dderbyn ein gwasanaethau. Hynny yw, os ydych yn sefydliad dielw a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru,  mae'n debygol y byddwn yn gallu eich helpu.

Y cam cyntaf yw cysylltu â ni, heb unrhyw orfodaeth, er mwyn i ni drafod eich anghenion a chreu cynnig sy'n cynnwys y costau llawn. Mae modd i ni gynnig cyngor am yr amrediad llawn o dechnolegau fideogynadledda, o systemau ar gyfrifiadur i ‘Telepresence’, a gallwn ddylunio cynnig sydd yn gweddu orau i’ch anghenion unigol. Deallwn fod fideogynadledda yn gallu bod yn fater cymhleth i ddechrau, a bod angen sgiliau arbenigol. Dyma paham rydym ar gael i’ch arwain drwy’r broses a’i wneud mor syml ag sydd yn bosibl. Byddwn yn cydweithio mewn modd cyfeillgar gyda’ch timoedd gwasanaethau mewnol i osod cyfarpar fideogynadledda heb unrhyw ffwdan. Gallwch anfon ymholiad cychwynnol i contracts@wvn.ac.uk neu cysylltwch â’n llinell gymorth ar 0300 6880688. Os nad ydych yn sicr a yw fideogynadledda yn addas ar gyfer eich sefydliad, gallwn drefnu i chi ymweld â’n canolfan gefnogi er mwyn i ni arddangos y dechnoleg ac esbonio yn llawn sut allwn eich helpu i gychwyn ar y daith.

Byddwn yn trefnu i gynrychiolydd o RhFC i ymweld â chi er mwyn cwblhau holiadur o’r lleoliad yr hoffech ddefnyddio ar gyfer fideogynadledda. Bydd yn gyfle hefyd i gwrdd ag unrhyw rhanddeiliaid perthnasol o fewn eich sefydliad er mwyn i ni ddod i ddeall eich anghenion yn llawn. Ar ôl hynny, byddwn yn llunio cynnig sydd yn cynnwys ein hargymhellion ac amlinelliad clir o’r costau. Bydd yr adroddiad yn cynnwys manylion am beirianneg amgylcheddol, dewis offer, a pheirianneg rhwydwaith. Nid ydym yn gwerthu offer fideogynadledda na chynnal a chadw caledwedd ond cynigir dyfynbris o gytundeb fframwaith caffael UE sydd wedi’i gymeradwyo, er gwybodaeth. Gallwch brynu’n uniongyrchol o ddarparwr y fframwaith neu gallwch ddefnyddio cyflenwr o’ch dewis. Byddwn yn hapus i gyfathrebu gydag unrhyw gyflenwr er mwyn datrys unrhyw faterion technegol cyn i chi archebu’r offer. Y cam nesaf bydd cael cytundeb cymorth (a elwir yn drwydded) o RhFC (gweler isod), a fydd yn cynnig defnydd o’n gwasanaethau am ddeuddeg mis yn cychwyn o ddyddiad gosod yr offer. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

 • Gosod a chomisiynu eich cyfarpar fideogynadledda
 • Symud eich cyfarpar fideogynadledda pan fo angen
 • Cyngor ar beirianneg amgylcheddol i sicrhau y cewch y gorau o’ch offer
 • Cyngor ar beirianneg rhwydwaith i sicrhau gall eich rhwydwaith gario trafnidiaeth fideo amser real yn effeithiol
 • Gosod a chomisiynu unrhyw isadeiledd rhwydwaith ymroddedig, er enghraifft, er mwyn cynnig gwasanaethau niferu fideogynadledda neu dramwyo ffin
 • Defnydd o’n llinell gymorth, sydd ar gael i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau neu atebion dros dro i sicrhau fod eich fideogynhadledd yn gallu parhau
 • Cymorth lleol o’r tîm cymorth maes er mwyn cywiro diffygion a gosod cydrannau newydd lle bo angen
 • Monitro o bell a chymorth rhagweithiol (os ydych yn dymuno)
 • Diweddaru meddalwedd os yw'n cael ei chynnwys yn rhad ac am ddim yn eich cytundeb cynnal a chadw gyda'r gwneuthurwyr
 • Defnydd o hyfforddiant technegol a hyfforddiant i ddefnyddwyr y cyfarpar, yn ogystal ag adnoddau a digwyddiadau eraill
 • Cyswllt gydag unrhyw rhanddeiliaid neu ddarparwyr gwasanaeth eraill

Ceir manylion llawn o’r gwasanaethau yma.

Fath o system Y flwyddyn gyntaf Blynyddoedd dilynol
Cymorth fideogynadledda sylfaenol sydd yn cynnwys dangosydd, seinydd, meicroffon, camera a CODEC £900 £750
Cymorth ar gyfer pob system arall £1800 £1500

Prisiau heb gynnwys TAW. Nodwch gall offer isadeiledd gael ei ystyried fel system ar wahân i’ch system fideogynadledda. Cofiwch hefyd fod y prisiau yn cynnwys defnydd llawn o’n gwasanaethau gan gynnwys ymweliadau a’ch safle. Mae’n bosibl y bydd darparwr masnachol yn codi tal bob tro am y fath ymweliadau.

I fod yn gwbl onest, mae fideogynadledda yn cynnwys nifer o gostau:

Math o gost Beth y mae’n ei gynnig? O ble gallwn eu prynu?
Pryd / pa mor gyson?
Prynu caledwedd Offer fideogynadledda ac efallai offer isadeiledd rhwydwaith Darparwr caledwedd, efallai drwy gytundeb fframwaith Unwaith yn unig - ar y dechrau
Cynnal a chadw caledwedd Diweddaru meddalwedd a newid unrhyw ddarnau diffygiol Darparwr caledwedd, efallai drwy gytundeb fframwaith Yn gylchol - yn flynyddol fel arfer*
Costau cefnogaeth e.e.gosod offer, ffurfweddu, cynnal a chadw, uwchraddio, llinell gymorth, gwasanaeth ar eich safle Canolfan Gefnogi RhFC†(trwy drwydded gan Brifysgol Abertawe, ein hendid cyfreithiol) Yn gylchol, yn flynyddol
Gwasanaethau Pontio e.e. y gallu i gysylltu sawl safle, porth ISDN gateway, recordio sesiynau, amserlennu ac yn y blaen Gallwn gynnig cyngor ar p'un ai fod cyflenwr dewisol, neu yn amodol ar gymhwyster, gallwch ddefnyddio Gwasanaeth Fideogynadledda JANET, sy'n ddarparwr dielw Yn gylchol, yn flynyddol fel arfer
Llogi llinell ISDN neu gostau galwad Opsiwn wrth gefn os bydd eich rhwydwaith data yn methu, neu opsiwn er mwyn cysylltu â safleoedd eraill (sydd ond a llinellau ISDN) yn uniongyrchol Darparwyr telathrebu fel BT - nodwch bydd efallai angen sawl llinell i wella’r ansawdd a bod ISDN yn annhebygol o gynnig yr un ansawdd sydd ar gael drwy eich rhwydwaith data arferol. Ni fydd angen cysylltiad ISDN ar y rhan fwyaf o gwsmeriaid ond byddwn yn eich helpu i benderfynu a oes ei angen arnoch. Yn chwarterol neu’n fisol. Cost llogi llinell am bob llinell, a chost defnydd o’r llinell am bob galwad.

* ceir amrediad o opsiynau fel arfer o ran cynnal a chadw caledwedd. Byddwn yn gallu eich helpu i ddewis yr opsiwn addas ar eich cyfer. Os ydych yn prynu cytundeb cynnal a chadw o’r fframwaith a argymhellir, bydd hyn yn golygu y gall unrhyw gydran o’ch system gael ei newid o fewn 48 awr. Mae gennym ddulliau gweithredu sefydledig ar gyfer archebu a dychwelyd cydrannau.

Mae darparwyr cefnogaeth eraill ar gael, ond mae’n bwysig cymharu darparwyr ar sail debyg am debyg. Mae costau cefnogaeth RhFC yn hollgynhwysol a ni fyddwn byth yn codi tal ychwanegol na restrir yn y cytundeb trwydded. Mae’n bosibl bydd gan eich sector gwasanaeth cefnogaeth fideogynadledda ei hun, ac os yw hyn yn wir, byddwn yn eich hysbysu amdanynt a’ch cysylltu ag hwy.

Rydym wedi cynnwys y tabl hwn er mwyn sicrhau na fydd unrhyw gost annisgwyl ac eich bod yn gwybod beth mae dewis fideogynadledda yn golygu yn gyfan gwbl. Mae’r mwyafrif o gwsmeriaid yn canfod fod yr arbedion ariannol a cheir drwy ddefnyddio fideogynadledda yn cynnig elw cyflym ar y buddsoddiad a bod cael cefnogaeth RhFC wrth law yn amhrisiadwy.

Nawr eich bod yn barod i ddechrau ar fideogynadledda, wnawn gynnig hyfforddiant i’ch staff cefnogaeth dechnegol a hefyd i ddefnyddwyr y stiwdio lle bo angen. Os oes angen cymorth, neu fod gennych ymholiadau, ar unrhyw adeg, cewch dawelwch meddwl o wybod eich bod yn gallu cysylltu â’n llinell cymorth. Mewn sefyllfa annhebygol o ddiffyg caledwedd, cysylltwn â’ch darparwr cynnal a chadw caledwedd i gael cydran arall ac anfonwn beiriannwr maes i chi i newid y gydran a sicrhau fod eich system yn gweithio’n llawn. Mae gennych yr opsiwn o gael fwy o hyfforddiant o fewn eich cytundeb hefyd.

Dyma beth mae cwsmeriaid presennol RhFC yn dweud amdanom.