Cefndir

Mae pob sefydliad Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU) yng Nghymru ar fin dod yn rhan o rwydwaith fideo cenedlaethol integredig.

Y prosiect uchelgeisiol a chyffrous hwn, a ariennir hyd at £3.1M gan Ddysgu ac Addysgu Cymru (ELWa) ac at £2.4M gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yw'r cyntaf o'i fath yn y DU i ymwneud â'r sector AB â'r sector AU ar y cyd.    

Tynnwyd sylw at y galw am rwydwaith fideogynadledda cenedlaethol ar gyfer AU mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Benaethiaid Addysg Uwch yng Nghymru ym 1998. Yn 1999 cynhaliodd Cymdeithas Rhwydwaith Addysg ac Ymchwil y Deyrnas Unedig (UKERNA) astudiaeth fanwl bellach yn cwmpasu'r ddau sector ar gyfer ELWa (Cynghorau Ariannu Cymru ar y pryd). Darparodd yr astudiaeth hon dystiolaeth bellach o'r galw am rwydwaith fideo integredig cenedlaethol yn cynnwys y sectorau Addysg Bellach ac Uwch. Dangosodd yr astudiaeth hefyd, tra bod fideogynadledda pen desg yn cael ei ddefnyddio'n eang yn sectorau Addysg Bellach ac Uwch, dim ond pum Sefydliad Addysg Uwch oedd â stiwdios fideogynadledda neilltuedig. Mae'n amlwg bod y ddau sector yn awyddus i ddatblygu eu defnydd o fideogynadledda, yn enwedig ar gyfer dysgu ac addysgu o bell. Felly, ffocws y prosiect hwn yw darparu o leiaf 80 o stiwdios fideogynadledda o ansawdd uchel ar y rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad yng Nghymru.

Mae ELWa wedi contractio rheolwyr y prosiect i drosglwyddo'r rhwydwaith i UKERNA. Sefydlwyd Canolfan Gefnogi Rhwydwaith Fideo Cymru gyda staff wedi'u lleoli yn Abertawe ac Aberystwyth, gan ddefnyddio'r un model â Chanolfan Gefnogi Ranbarthol Cymru.

Mae cyfarpar ar gyfer y stiwdios, a ddarperir fel rhan o gaffael canolog, yn cynnwys:

  • Rheolaeth cyfarpar stiwdio
  • CODEC fideogynadledda yn corffori ISDN ynghyd ag IP
  • Dau gamera rheoli o bell a chamera dogfennau
  • Monitorau, Meicroffonau, VCR
  • Cyfleusterau Rhannu Data a Chymwysiadau
  • Taflunydd a bwrdd gwyn electronig Rhyngweithiol

Mae angen talu sylw arbennig at yr amgylchedd fideogynadledda os ydych am dderbyn ac anfon y signalau sail a llun o'r ansawdd gorau. Mae pob coleg a sefydliad wedi derbyn arian ar gyfer dodrefnu stiwdios newydd. Mae dogfen ar gael (yn fformat .pdf) sy'n darparu cyngor a chyfarwyddyd ar sut i ddethol a sut i ddodrefnu ystafelloedd ar gyfer gweithgareddau fideogynadledda Rwydwaith Fideo Cymru.

Ar y dechrau, bu'r rhan fwyaf o alwadau fideogynadledda yn defnyddio ISDN (ISDN2 neu ISDN6). Sefydlwyd cyllideb ganolog ar gyfer costau galwadau'r sector AB. Rheolir a llogir pob fideogynhadledd ISDN drwy Wasanaeth Fideogynadledda JANET (JVCS) sydd bellach wedi hen ennill ei blwyf. Er mwyn defnyddio gwasanaethau JVCS, rhaid i stiwdios lwyddo mewn prawf Sicrwydd Ansawdd. Wrth i'r prosiect fynd rhagddo newidodd y mwyafrif i ddefnyddio IP ar gyfer fideogynadledda, gyda chefnogaeth leol Rhwydwaith Fideo Cymru.

Fel rhan o brosiect RhFC sefydlwyd grwp a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob sefydliad ar draws Cymru. Mae'r grwp yn cyfarfod yn rheolaidd ar ddiwrnodau briffio'r prosiect. Yn ogystal â hyn, sefydlwyd nifer o restrau trafodaeth e-bost sy'n hwyluso'r broses o daenu gwybodaeth ac sy'n cynnig ffordd effeithlon i reolwyr safle dynnu sylw at broblemau neu faterion pwysig.

Sefydlwyd hefyd Grwp Dadrolio RhFC. Mae'r grwp yn cynnwys aelodau o'r sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, y Rhwydweithiau Rhanbarthol Ardal ac UKERNA. Pwrpas y Grwp Dadrolio yw monitro'r broses o gomisiynu'r stiwdios, darparu fforwm ar gyfer trafod materion ehangach megis rhwydweithio rhanbarthol a hefyd gwneud argymhellion i'r Rheolwr Prosiect ynghylch trefnu a chynnal y stiwdios.