Adolygiadau o Rwydwaith Fideo Cymru (RhFC)

Ym 1999, comisiynwyd Cymdeithas Rhwydweithio Addysg ac Ymchwil y Deyrnas Unedig (UKERNA), a elwir bellach yn JANET (DU), gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru (CCABC), sef Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Llywodraeth y Cynulliad (APADGOS) bellach, i gynnal astudiaeth fanwl yn ymwneud â'r defnydd o fideogynadledda yn y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru a'r defnydd posibl ohono yn hyn o beth (www.wvn.ac.uk/study/welshvid.pdf).

Argymhellodd UKERNA y dylid sefydlu Rhwydwaith Fideo Cymru (RhFC) ac yn ystod 2000 comisiynwyd gwasanaeth RhFC gan y Cynghorau Cyllido gyda chymorth ariannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Ers 2000, cafwyd tair astudiaeth annibynnol o RhFC, 'Review of the Video Services Network' (2005), 'Welsh Video Network Looking to the Future' (2007), a ‘The Future of the Welsh Video Network Support Centre’ (2009).

‘The Future of the Welsh Video Network Support Centre’ (2009)

Ym mis Chwefror 2009, dewiswyd OldBell3, mewn cydweithrediad â Dateb ac Enid O’Shea, gan CCAUC ac APADGOS i gynnal astudiaeth i ymchwilio effaith, cryfderau a gwendidau Canolfan Gymorth RhFC, gan argymell a ddylid parhau i ddarparu gwasanaeth ac argymell modelau ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol, os yw'n briodol.  Defnyddiodd yr ymgynghorwyr gyfuniad o waith ymchwil yn seiliedig ar waith desg, adolygu dogfennau a gwaith maes i lunio 12 o argymhellion, a gyhoeddwyd yn eu hadroddiad. Cafodd yr adroddiad terfynol ei gwblhau a'i gyflwyno i'r cyrff ariannu ym mis Mehefin 2009.

Roedd y prif argymhellion ar gyfer y Rhwydwaith fel a ganlyn:

 • Dylai APADGOS a CCAUC ymrwymo i ddarparu arian craidd parhaus i Ganolfan Gymorth RhFC am y tair blynedd nesaf, gydag opsiwn i ymestyn i ddwy flynedd arall
 • Dylai APADGOS a CCAUC weithio gyda Thîm Gwireddu Buddiannau Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA) i ddod â Chanolfan Gymorth RhFC o dan nawdd y PSBA cyn gynted ag sy'n ymarferol
 • Dylai  APADGOS a CCAUC weithio gyda thîm y PSBA, Canolfan Gymorth RhFC ac Awdurdodau Lleol i asesu'r goblygiadau o ran adnoddau a fyddai'n gysylltiedig ag ehangu'r gwasanaeth a ddarperir ar hyn o bryd i SAU a SAB i bob ysgol er mwyn pennu dyraniad 'arian craidd' tair blynedd ddangosol ar gyfer Canolfan Gymorth RhFC
 • Dylai Canolfan Gymorth RhFC fod yn gyfrifol am roi cyngor i sefydliadau ar yr atebion fideogynadledda mwyaf priodol iddynt hwy
 • Mae'r adroddiad ‘The Future of the Welsh Video Network Support Centre’ ar gael i'w lawr lwytho mewn fformat pdf Adobe® Acrobat® drwy glicio ar enw'r adroddiad.

 

'Welsh Video Network Looking to the Future' (2007)

Ym mis Rhagfyr 2006 comisiynwyd y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) i baratoi adroddiad yn seiliedig ar ddata cyfredol a gasglwyd gan sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru ar y defnydd presennol o fideo-gynadledda a'r defnydd posibl ohono yn y dyfodol.  Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn gan UKERNA, ar gais CCAUC ac Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS)* Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Cyflwynodd NFER ei adroddiad ar ddechrau 2007.

Defnyddiodd NFER gyfweliadau wyneb yn wyneb a grwpiau ffocws i gasglu data, ynghyd ag arolwg dros e-bost.

Daeth NFER i nifer o gasgliadau sef:

 • Dylid diweddaru offer y stiwdio, gan gadw'r stiwdios fel ag y maent ac ychwanegu swyddogaethau ychwanegol
 • Roedd fideogynadledda yn dechrau datblygu fel dull o ddarparu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Roedd rôl Canolfan Gymorth RhFC yn ganolog i'r gwaith o gynnal system fideogynadledda ddidrafferth yng Nghymru
 • Roedd gwaith y cynghorwyr addysgu a dysgu, er ei fod megis cychwyn, yn cael effaith drwy godi ei broffil a datblygu gallu staff
 • Roedd y defnydd o fideogynadledda yn datblygu lle yr oedd uwch reolwyr yn ymrwymedig i'w ddatblygu


Mae'r adroddiad ‘Welsh Video Network Looking to the Future’ ar gael i'w lawr lwytho mewn fformat pdf Adobe® Acrobat® drwy glicio ar enw'r adroddiad.


'Review of the Video Services Network' (2005)

Bum mlynedd ar ôl comisiynu prosiect RhFC, ar ddechrau 2005, comisiynwyd NFER gan CCAUC a Dysgu ac Addysgu Cymru (ELWa)* i gynnal adolygiad gwerthusol annibynnol o RhFC.  Ym mis Mai 2005 cyflwynodd NFER eu hadroddiad terfynol i'r Cynghorau Cyllido.

Cynhaliodd NFER grwpiau ffocws, cyfweliadau wyneb yn wyneb ac arolygon dros e-bost i gasglu safbwyntiau cynrychiolwyr o'r sector Addysg Uwch a'r sector Addysg Bellach ledled Cymru.  Yn ei adroddiad, nododd NFER fuddiannau allweddol RhFC ynghyd â'r prif ffactorau a arweiniodd at y patrwm defnydd presennol.

Daeth NFER i'r casgliad canlynol:

 • Roedd RhFC yn hwyluso cyfarfodydd yn effeithiol iawn ac roedd ganddo'r potensial i effeithio ymhellach ar ddulliau addysgu a dysgu
 • Mae'r defnydd o RhFC wedi cadarnhau'r galw a ragwelir am y dechnoleg
 • Roedd cydnawsedd ei holl stiwdios yn tanategu llwyddiant RhFC
 • Byddai'r penderfyniad i ddefnyddio system fideogynadledda dros y rhyngrwyd yn parhau i gynnig arbedion cost i sefydliadau
 • Roedd sefydlu Canolfan Gymorth RhFC a reolir gan UKERNA wedi bod yn hanfodol i sicrhau cadernid y rhwydwaith


Mae'r adroddiad, ‘A Review of the Video Services Network’, ar gael i'w lawr lwytho mewn fformat pdf Adobe® Acrobat® drwy glicio ar enw'r adroddiad.

 

 • Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) Llywodraeth Cynulliad Cymru erbyn hyn