Amdano Rhfc

Ein nod trosfwaol yw sicrhau ei fod yn rhwydd i’n cwsmeriaid ddefnyddio technolegau cydweithio drwy fideo sydd yn ddibynadwy, yn addas, ac sydd ar sail gadarn er mwyn eu galluogi i gwrdd ag amcanion eu sefydliad. Mae pob sesiwn fideogynhadledd unigol yn bwysig i ni a’n prif ffocws yw sicrhau eu llwyddiant.

Gweithiwn mewn partneriaeth â’n cwsmeriaid , ynghyd â’u timoedd gwasanaethu, i sicrhau fod y sgiliau sydd eu hangen arnynt er mwyn defnyddio fideogynadledda’n llwyddiannus ar gael pan fo angen. Drwy ganoli’r wybodaeth mewn un canolfan rhagoriaeth ymroddedig gallwn helpu sicrhau gwerth arian a dealltwriaeth ehangach a dyfnach, gan mai fideogynadledda yw ein gwaith craidd. Rydym yn gallu gweithio gyda gwneuthurwyr yr offer ac eraill er budd ein cwsmeriaid. Drwy greu cymuned o ddefnyddwyr o fideogynadledda mae gennym fwy o rym na sydd gan sefydliadau sy'n gweithio'n unigol.

Menter gymdeithasol ddielw yw Rhwydwaith Fideo Cymru, sydd yn ymroddedig i safonau agored ac sydd yn hollol annibynnol o wneuthurwyr neu gyflenwyr yr offer. Rydym felly yn sicrhau fod ein cwsmeriaid dim ond yn archebu’r offer sydd eu hangen arnynt. Rydym yn sicrhau fod cwsmeriaid yn dewis yr offer sydd yn gweddu orau i’w hanghenion, a’u bod yn ymwybodol sut i ddefnyddio gwasanaethau cenedlaethol er mwyn osgoi dyblygiad. Rydym yn arbenigo mewn ystod lawn o bosibiliadau, o systemau ar gyfrifiadur, i osodiad wrth fesur, i ‘telepresence’. Rydym yn diweddaru’n sgiliau a’n gwybodaeth o ddatblygiadau ar draws y diwydiant yn barhaol. Mae ein harbenigwyr yn gallu cynnig yr ystod lawn o wasanaethau megis peirianneg amgylcheddol, peirianneg rhwydweithio, offer seilwaith, caffael, gosod a chynnal cyfarpar, datblygu sgiliau ac ymwybyddiaeth, a chyngor ar sut i sefydlu fideogynadledda yn eich sefydliad. Drwy’n rhwydwaith o beirianwyr maes rydym yn gallu cynnig cefnogaeth gyflym ar draws Gymru gyfan, sydd yn lleihau costau cynnal ar y cyfan ac yn sicrhau fod unrhyw broblem yn cael ei datrys yn brydlon.

Rydym yn cydweithio â thimoedd gwasanaethau fideo eraill yn y sector gyhoeddus megis Atebion Iechyd Cymru (HSW), i helpu’n cwsmeriaid yn eu cysylltiadau traws-sector a chynnig gwasanaeth cyflawn o un pen i’r llall. Mae gennym gyswllt cryf hefyd gyda gwasanaeth fideogynadledda JANET, sydd yn cynnig gwasanaethau amserlennu, gwasanaethau aml-safle, porth, recordio, a ffrydio i nifer fawr o’n cwsmeriaid, a hefyd gyda PSBA (Prosiect Cydgasglu Band-Eang y Sector Cyhoeddus) sydd yn cynnig cysylltedd rhwydwaith.

Rydym yn ymroddedig i’r Iaith Gymraeg, ac yn cynnig ein holl wasanaethau yn ddwyieithog. Rydym hefyd yn cynnig cyfarpar cyfieithu ar y pryd ac yn gweithio gyda gwneuthurwyr a chyflenwyr i hyrwyddo rhyngwynebau yn yr iaith Gymraeg.